ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΟΝΑΤΟΣ & ΑΓΚΩΝΑ ELVAREX FUNCTIONAL ZONES ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΟΝΑΤΟΣ & ΑΓΚΩΝΑ ELVAREX FUNCTIONAL ZONES ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ.

Lymphoedema results from a failure of the lymphatic system. The
consequences are swelling, skin and tissue changes and predisposition
to infection. Lipoedema, however, results from the predisposition of an
excessive number of fat cells in the lower limbs, typically from the ankle
to the waist. Management for lymphoedema consists of volume reduction,
reduction in shape distortion and improvement of skin condition. Treatment
consists of a two-phase approach including an intensive and maintenance
phase. The maintenance stage of treatment or self-care consists of skin
care, exercise and compression garments.
Case studies are presented featuring lower limb lymphoedema and upper
limb lymphoedema and a patient affected by lipoedema. The case studies
demonstrate how JOBST Elvarex custom-fit, flat-knit compression garments
with knee and elbow functional zones enhances patient choice, garment
suitability and potential for improved quality of life.

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο: Elvarex Functional Zones product evaluation BJCN Oct 2017